SrpskiСрпскиMagyar
24.07.2021. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE od 2021. do 2035. godine
02.03.2020.

Postovani,

Obaveštavamo vas da je Vlada donela Odluku o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 48/19.

Odredbama člana 45a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20, u daljem tekstu: Zakon), odnosno, čl. 37-44. Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19), utvrdjene su nadleznosti oko organizovanja i sprovodjenja ranog javnog uvida povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

U tom smislu, Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, organizuje Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

Radi oglašavanja ranog javnog uvida, dostavljamo materijale koje je potrebno objaviti na internet stranici jedinice lokalne samouprave, danom zapocinjanja ranog javnog uvida, odnosno u ponedeljak 2. marta 2020. godine.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15. dana, u periodu od 2. do 16. marta 2020. godine.

Izlaganje elaborata na rani javni uvid obavlja se elektronski.