SrpskiСрпскиMagyar
01.11.2020. Недеља

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Признавање права на партиципацију у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа
28.08.2020.

 

На основу члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“, број 37/2020), Општинско веће опшине Мали Иђош дана 28.08.2020. године расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за признавање права на партиципацију у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа у шк. 2020/2021 години

 

I

Општина Мали Иђош врши партиципацију у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Мали Иђош:

A. Партиципација у путним трошковима ученика основних и средњих школа са пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који редовно путују од места становања до места школе ради похађања наставе

Услови за признање права на партиципацију:

1. да је редован ученик основне или средње школе;

2. да има пребивалиште на територији општине Мали Иђош.

Ученици средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у путним трошковима.

А/1 Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:

1. Захтев за признавање права – (преузима се са сајта општине Мали Иђош или лично у Услужном центру);
2. Потврда образовне установе да је редован ученик средње школе или основне школе;
3. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља или старатеља;

4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља.

А/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА:


1. Ученик, који је корисник права на новчану социјалну помоћ поред документације из тачке А/1 овог огласа доставља фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на новчану социјалне помоћи.


2. Вуковци основних школа у шк. 2019/2020. години поред документације из тачке А/1 овог огласа, прилажу и фотокопију Вукове дипломе.

3. Ђаци генерације основних школа у шк. 2019/2020. години поред документације из тачке А/1 овог огласа, прилажу и доказ о својству ђака генерације.

4. Ученици средњих школа са просеком изнад 4,50 и са 5,00 односно 8. разред основне школе са просеком изнад 4,50, поред документације из тачке А/1 овог огласа прилажу фотокопију сведочанства из средње школе, односно сведочанствa о завршеном 8. разреду основне школе а оригинал се подноси на увид службеном лицу који води поступак.

5. Ученици основних и средњих школа који су корисници права на дечји додатак, поред документације из тачке А/1 овог огласа, подносе фотокопију правоснажног и важећег Решења о признавању права на дечји додатак.

НАПОМЕНА: Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу.

II

 

Партиципација наведених трошкова из члана 2. став 2. Правилника, ученицима средњих и основних школа врши се током школске године (9 месеци), осим за време летњег и зимског распуста.

III

Документација се предаје лично или преко поште Општинској управи Општине Мали Иђош (У Ловћенцу и Фекетићу може се предати и у месним канцеларијама). Адреса: Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32.

Захтеви се предају почев од 28.08.2020. године до 27.09.2020. године

О признању права и висини учешћа у трошковима одлучује надлежно Одељење решењем у року од 15 дана од пријема целокупне документације.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош Председник Општинског већа Општинско веће Марко Лазић
Број: 06-38-3/2020-01
Дана: 28.08.2020. године
Мали Иђош