SrpskiСрпскиMagyar
29.05.2020. Петак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

25.05.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

Општинска управа

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

          Пред Општинском управом Општине Мали Иђош, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, покренут је поступак експропријације, односно административног преноса права коришћења на непокретности, и то већег броја парцела у K.O. Фекетић, К.О. Ловћенац и К.О. Мали Иђош у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница, деоница : Нови Сад – Врбас – Мали Иђош – Бачка Топола – Суботица – државна граница ( Келебија) („Службени гласник РС“ број 32/17), а све на основу Закона о посебним поступцима  ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктуралних објеката од посебног значаја за Републику Србију (''Сл. гласник'' бр.9/2020) и у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 340-2969/2020 од 22. 04.2020. године, којим је утврђено да је наведени инфраструктурни пројекат од посебног значаја за Републику Србију, који закључак је и основ за примену наведеног закона. Корисник експропријације, односно административног преноса је Република Србија, а за потребе ''Инфраструктура железнице Србије Београд'' ад Београд.

 

Истичемо, да је у смислу члана 1. став 3. Закона о посебним поступцима  ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктуралних објеката од посебног значаја за Републику Србију, прописано да се сви поступци који се спроводе у складу са одредбама овог закона сматрају хитним и сви државни органи и органи јединице локалне самоуправе, привредна друштва и јавна предузећа, као и други органи и инститиције који врше јавна овлашћења дужни су да без одлагања издају акте из своје надлежности.

 

Одредбе овог закона примењују се и у случају административног преноса на непокретностима за које је утврђен јавни интерес у складу са овом законом.

 

            Предлогом за експропријацију, може бити обухваћена и Ваша парцела на којој сте уписани као власник у целости или у сувласништву.

 

            Поступајући по одредбама наведеног закона, у случају да је Предлогом за експропријацију, обухваћена и Ваша парцела на којој сте уписани као власник у целости или у сувласништву, биће Вам достављен поднети Предлог заједно са свом пропратном документацијом, како би се најкасније у року од 5 дана од дана пријема истог, писаним путем, односно давањем изјаве на записник пред овим органом, изјаснили о следећем :

 

  1. Да ли сте сагласни са поднетим Предлогом  за експропријацију Ваше парцеле, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница, деоница : Нови Сад – Врбас – Мали Иђош – Бачка Топола – Суботица.  
  2. Да ли на Вашој парцели, имате било какве грађевинске објекте (па и нелегалне), усеве или засаде. Уколико имате, потребно је да их све наведете, како би Ваши наводи били унети у решење о експропријацији, а све у циљу изласка вештака на терен ради пописа истих, те утврђивања правичне накнаде.

 

Уколико се најкасније у року од 5 дана од дана пријема дописа са документацијом, писаним путем или изјавом на записник пред овим органом, не изјасните о Предлогу за експропријацију, донеће се решење и без Вашег изјашњења, обзиром да сте упознати са поднетим Предлогом.

По пријему Вашег изјашњења, односно по протеку рока за Ваше изјашњење, надлежни орган је у обавези да одмах, а најкасније у року од  пет дана од протека рока за изјашњење, уз испуњење и других услова прописаних овим законом, донесе решење о експропријацији.

Напомињемо, када се донесе решење о експропријацији и исто постане правоснажно, предлагач је у обавези да у року од 15 дана од дана правоснажности решења, овој управи достави Понуду о облику и висини накнаде за експроприсану непокретности. Понуда ће Вам бити прослеђена како би се упознали са истом, а ради евенуталног закључења споразума о накнади пред овим органом, а уколико на Понуду не будете имали примедби. Уколико пак не будете задовољни Понудом, овај орган ће службеним путем списе предмета доставити Ванпарничном одељењу Основног суда у Суботици судска јединица у Бачкој Тополи ради утврђивања накнаде.

Истичемо да је у смислу Закона о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику  Србију („Службени гласник РС“, бр.9/2020)  прописано да,  уколико неко питање није регулисано овим законом да се на такву  правну ситуацију  примењују одредбе закона којим се уређује експропријација, општи управни поступак и други системски закони. 

С тога, уколико je Ваша парцела, настала цепањем веће парцеле, ради вођења овог поступка, а сматрате да немате више економског интереса да користите преостали део, односно уколико Вам је на преосталом делу онемогућена или битно отежана егзистенција,  имате могућност да  поднесете захтев у складу са чланом 10. Закона о експропријацији да Вам се експроприше и преостали део непокретности, односно парцела која вам преостаје након извршене експропријације. Такав захтев можете поднети у року од 2 године од завршетка изградње објекта, односно завршетка извођења радова (члан 30. Закона о експорпијацији).

 

Дакле, доношење решења о експропријацији Ваше парцеле, сходно Закону о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, не искључује Ваше право да у законом предвиђеном року, уколико сматрате да за то постоји разлози наведени у члану 10. Закона о експропријацији, поднесете овој управи захтев за експропријацију и преосталог дела непокретности.
25.05.2020.

Изашао је двадесетшести број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".12.05.2020.

У општини Мали Иђош подељени су хуманитарни пакети за 130 ромских породица. Помоћ су обезбедили Канцеларија за инклузију Рома и Општина Мали Иђош како би се олакшало свакодневно живот ромских породица и још једном показала солидарност са најрањивијим суграђанима. Подели су присуствовали председник општине Мали Иђош Марко Лазић и Јелена Јовановић, покрајинска посланица. У сусрету са представницима ромске заједнице разговарало се и о побољшању услова становања и активностима које Општина планира у наредном периоду.12.05.2020.

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009 и  99/2011) и на основу Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл. гласник РС“ бр. 19/2020 и 68/2020) и Одлукео о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 15/2020 и 26/2020), који ће се одржати дана 21. јуна 2020. године Општинска управа општине Мали Иђош објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Излаже се на Јавни увид део бирачког списка за територију општине Мали Иђош у згради Општинске управе општине Мали Иђош, улица  Главна 32., у Услужном центру општине Мали Иђош електронским путем.

Обавештавају се бирачи са територије општине Мали Иђош да до  06.06.2020. године могу извршити увид у бирачки списак, тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка за територију општине Мали Иђош у Услужном центру општине Мали Иђош, сваког радног дана у времену од 07 - 15 часова.

Након закључења јединственог бирачког списка (05.06.2020. године у 24 часа) Захтев за промене у јединственом бирачком списку (упис, брисање, исправке и друго) грађани могу поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе, или преко Општинске управе, предајом  запосленом на пословима ажурирања бирачког списка (Услужни центар општине Мали Иђош) најкасније 72 сата пре одржавања избора (17.06.2020. године до 24 часа).11.05.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему странака

 

Након укидања ванредног стања у Републици Србији почев од 11.05.2020. године странке могу и лично да се обрате у Услужни центар Општинске  управе општине Мали Иђош.

Странаке  примамо појединачно од 08,00 до 13,00 часова уз обавезно придржавање следећих мера превенције ради спречавања ширења заразне болести COVID-19:

  1. 1.     Улазак у општинску зграду је могућ само уз обавезно ношење заштитне маске.
  2. 2.     Након улазка у зграду обавезно треба да се пређе  преко постављене дезобаријере за обућу.
  3. 3.     Приликом уласка и након изласка из зграде обавезно је дезинфиковати руке дозером постављеним поред улаза у општинску зграду и у Услужном  центру.
  4. 4.      У Услужном центру истовремено може да се задржава само једна странка.
  5. 5.     Приликом чекања реда  испред општинске зграде, у дворишту или у ходнику обавезно је држати растојање од 2 метара.

Ради  очувања здравља грађана општине и запослених у Општинској управи препоручујемо обраћање странака путем телефона и емаила.

+381 24 4 730 010

ou.maliidos@gmail.com04.05.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.:
В 820-1-10/2020

Дана 04.05.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 04.05.2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК           

 

Члан 1.

Дозвољава се правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају хране и пића, да ту делатност односно пружање услуге могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овим закључком и утврђених актом послодавца, почев од 04. маја 2020. године. Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатности дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу, наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 м2 под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, (обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених, тако и од корисника услуга, без могућности послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који су саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Дозвољава се боравак у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARSСоV-2, не сме бити више од 5 особа, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмање два метра, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица и друге превентивне мере за спречавање ширења заразне болести.

 

Члан 2.

 

Овај Закључак се примењује од 04.05.2020. године.

 

Члан 3.

Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић29.04.2020.

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести covid-19 („Службени гласник РС“, број 37/20), члана 27а. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19 и 72/19) и члана 63. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 7/19) Општинско веће општине Мали Иђош дана 27.04.2020. године донело је

 

ОДЛУКУ

О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА

ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Члан 1.

 

            Овом Одлуком уређују се начини утврђивања висине закупнине за пословне просторе у јавној својини општине Мали Иђош, као и начин измирења обавеза по основу стварних трошкова коришћења ових пословних простора који су утврђени уговором о закупу пословног простора, за месеце април и мај 2020. године.

 

Члан 2.

 

            Закупцима пословних простора у својини општине Мали Иђош, којима је наредбама општинског штаба за ванредне ситуације или Одлуком Владе Републике Србије, а везано  за проглашено ванредно стање, забрањено обављање делатности за време трајања ванредног стања, умањује се уговорена закупнина за месеце април и мај 2020. године у износу од 100%.

            Закупцима пословних простора у својини општине Мали Иђош, којима није наредбама општинског штаба за ванредне ситуације или Одлуком Владе Републике Србије, а везано за проглашено ванредно стање,  забрањено обављање делатности за време трајања ванредног стања, умањује се уговорена закупнина за месеце април и мај 2020. године у износу од 50%.

 

Члан 3.

 

            Закупци пословних простора из члана 2. ове Одлуке којима је умањена уговорена закупнина за месеце април и мај 2020. године дужни су исплатити пуни износ стварних (режијских) трошкова за ове месеце.

 

 

 

 

 

 

Члан 4.

 

            Закуподавац општина Мали Иђош је дужна да фактуру за закупнину пословног простора у јавној својини општине Мали Иђош за месец март 2020. године обрачуна у уговореном износу, као и стварне трошкове, у целости.

 

 

Члан 5.

 

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош                                            Председник Општинског већа Општинско веће                                                       
Бр.:
 06-24-1/2020-01                                                               Марко Лазић
Дана: 27.04.2020. године 
Мали Иђош
             

 27.04.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.:
В 820-1-9/2020

Дана 27.04.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 27.04.2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК           

 

Члан 1.

Дозвољава се привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику, почев од 27. априла 2020. године да на територији општине Мали Иђош, обавља делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, соларијума, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавања лица и тела под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

 

Члан 2.

Овај Закључак се примењује од 27.04.2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежни органи Општинске управе општине Мали Иђош.

 

Члан 3.

Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић24.04.2020.

Изашао је двадесетшети број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".